Προπονητική ζωής (προπόνηση ζωής) (life coaching) και Συναισθηματική Νοημοσύνη (Emotional Intelligence)

life coaching, προπονητική ζωής, proponitiki zois

Η έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Emotional Intelligence) άρχισε να γίνεται δημοφιλής την δεκαετία του ενενήντα. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (Emotional Intelligence) έχει να κάνει με την ικανότητα κάποιου να διακρίνει τα δικά του συναισθήματα και τα συναισθήματα των άλλων. Οι συναισθηματικά νοήμονες άνθρωποι λαμβάνουν υπόψη τη συναισθηματική συναίσθηση (emotional awareness) στις επιλογές τους. Τέσσερις είναι οι βασικές ικανότητες που συνδέονται με την Συναισθηματική Νοημοσύνη (Emotional Intelligence): Α) Η αυτοσυναίσθηση (self-awareness) είναι η ικανότητα του να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα μας κάθε στιγμή και να κατανοούμε τις τάσεις μας σε διάφορες καταστάσεις. Β) Η διαχείριση του εαυτού (self management), η οποία έχει να κάνει με τη διαχείριση των συναισθηματικών μας αντιδράσεων, την ευελιξία μας και την ικανότητα να κατευθύνουμε τη συμπεριφορά μας θετικά. Γ) Η συναισθηματική συναίσθηση (emotional awareness) είναι η ικανότητα του να αντιλαμβάνεσαι τα συναισθήματα των άλλων. Δ) Η διαχείριση των σχέσεων (relationship management) έχει να κάνει με τη χρήση των προηγούμενων τριών ικανοτήτων για την επιτυχημένη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με τους άλλους ανθρώπους.

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη (Emotional Intelligence) αποτελεί τη βάση για πολλές κριτικές ικανότητες, όπως για παράδειγμα την συναισθηματική ευελιξία, την διαχείριση του θυμού, την ενσυναίσθηση, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την επικοινωνία. Ποια είναι όμως η σχέση ανάμεσα στη Συναισθηματική Νοημοσύνη (Emotional Intelligence) και την προπονητική ζωής (life coaching); Η προπονητική ζωής (life coaching) μπορεί να βοηθήσει τη βελτίωση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Emotional Intelligence) κάποιου και αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.

Καταρχάς, η προπονητική ζωής (life coaching) μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της αυτοσυναίσθησης ενός πελάτη όσο αναφορά τα συναισθήματα του, τα πιστεύω του, κλπ. Κάποιος πελάτης μπορεί να εντοπίσει την ανάγκη βελτίωσης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Emotional Intelligence) ύστερα από συνεδρίες προπονητικής ζωής (life coaching sessions). Στις συνεδρίες προπονητικής ζωής (life coaching sessions) μπορεί να καθοριστούν προγράμματα βελτίωσης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Emotional Intelligence) που θα βασίζονται σε συγκεκριμένες στρατηγικές. Τέλος, η προπονητική ζωής (life coaching) μπορεί να υποστηρίξει σε διαρκή βάση τον πελάτη κατά την εφαρμογή του προγράμματος αυτοβελτίωσης που έχει επιλέξει.