Προπονητική ζωής (προπόνηση ζωής) (life coaching) και Μάνατζμεντ (management)

life coaching, προπονητική ζωής, proponitiki zois

Το μάνατζμεντ σχετίζεται με τέσσερις βασικές λειτουργίες:

- Τον σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός αφορά τον καθορισμό του τι πρέπει να επιτευχθεί και την ανάπτυξη πλάνου ενεργειών για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

- Την οργάνωση. Αν ο σχεδιασμός αφορά το τι πρέπει να γίνει, η οργάνωση αφορά το πώς πρέπει να γίνει. Η οργάνωση αναφέρεται στην οργάνωση των πόρων, υλικών και άυλων, με στόχο την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

- Την ηγεσία. Ο μάνατζερ ως ηγέτης πρέπει να επιβλέπει, να κινητοποιεί, να εκπαιδεύει, να αξιολογεί, κλπ., το προσωπικό, για το οποίο είναι άμεσα υπεύθυνος.

- Τον έλεγχο. Οι μάνατζερ πρέπει να ελέγχουν το τι συμβαίνει στην περιοχή της ευθύνης τους. Πρέπει να γνωρίζουν την πορεία των εργασιών και το αν οι στόχοι επιτυγχάνονται έτσι ώστε να μπορούν να καθορίζουν διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.

Ποια είναι η σχέση λοιπόν ανάμεσα στην προπονητική ζωής (life coaching) και το μάνατζμεντ (management); Η σχέση αυτή προκύπτει κατά ξεκάθαρο τρόπο αν θεωρήσουμε ότι κι η ίδια μας η ζωή είναι ένα έργο (project). Φανταστείτε το: Έχουμε συγκεκριμένο χρόνο στη διάθεση μας και συγκεκριμένους πόρους (π.χ. χρήματα και ικανότητες) για να πραγματοποιήσουμε συγκεκριμένες ενέργειες προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Στην πραγματικότητα είμαστε οι μάνατζερ της ίδιας μας της ζωής.

Σε αυτή τη διαδικασία διαχείρισης της ίδιας μας της ζωής (life management), η προπονητική ζωής (life coaching) μπορεί να μας προσφέρει πολλά. Καταρχάς η προπονητική ζωής (life coaching) μπορεί να μας βοηθήσει να αυξήσουμε την αυτοσυναίσθηση (self-awareness) μας και την αίσθηση ευθύνης που έχουμε απέναντι στην ίδια μας τη ζωή. Αν πραγματικά αποδεχτούμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για την πραγματικότητα που βιώνουμε, τότε μπορούμε να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας, να κινητοποιηθούμε και να δεσμευτούμε για την υλοποίηση ενεργειών και την πραγματοποίηση αλλαγών. Η προπονητική ζωής (life coaching) μπορεί να προσφέρει πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Οι συνεδρίες προπονητικής ζωής (life coaching sessions) μπορούν να παρέχουν μια διαρκή υποστήριξη σε όλες τις λειτουργίες της διαχείρισης της ζωής (life management) ενός πελάτη.